Statut

 

STATUTUL

ASOCIAȚIEI MEDICILOR REZDENȚI ÎN PSIHIATRIE DIN ROMÂNIA

Timișoara, str. Iancu Văcărescu nr. 21, jud. Timiș, CIF 9772357

Actualizat la data de 20.02.2023

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Membrii Consiliului Director:

 • Președinte – PAVEL CLAUDIU;
 • Președinte elect – SAFTENCU MIHAI;
 • Fost Președinte – ȚÎNȚĂREANU ADRIAN;
 • Vicepreședinte Psihiatrie Copii și Adolescenți – VOINEA CRISTINA;
 • Trezorier – BONDRESCU MARIANA;
 • Secretar General – CHESINI REBECA-SARA;
 • Specialist it și Media – POP RALUCA-MIHAELA;

Cu respectarea strictă a prevederilor statutului Asociației, ale Procesului-Verbal al Adunării Generale din 20.02.2023, am procedat la actualizarea statutului Asociației Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România („Asociația”/„AMRPR”), după cum urmează:

Art. 1.1. AMRPR este constituită ca o persoana juridica de drept privat, neguvemamentala și apolitică. Asociaţia este constituită si funcţionează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații („OG nr. 26/2000”), ale prezentului statut și ale tuturor actelor normative incidente în materie.

Art. 1.2. Asociaţia a dobândit personalitate juridică la data înregistrării sale in Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Timișoara.

 

CAPITOLUL II – Denumirea, sediul si durata Asociaţiei

Art. 2. Denumirea Asociaţiei este „Asociația Medicilor Rezdenți în Psihiatrie din România”.

Art. 3 Sediul asociaţiei este situat în Timișoara, str. Iancu Văcărescu nr. 21, județ Timiș, în incinta Clinicii de Psihiatrie „Eduard Pamfil” și poate fi transferat ulterior la o altă adresă, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.

De asemenea, Asociaţia poate constitui, în urma hotărârii Consiliului Director, filiale în tara si/sau străinătate, in condiţiile stabilitate de legislaţia in materie.

Art. 4 Asociaţia este constituita pe o perioada nelimitată.

Art. 5 Forma juridică

Asociaţia este constituită ca o organizaţie profesională, neguvemamentală și apolitică. Aceasta funcționează in conformitate cu dispoziţiile OG nr. 26/2000, cu celelalte dispoziţii legale incidente în materie si cu prevederile statutare.

Capitolul III – Scopul si obiectivele asociaţiei

Art. 6. Asociaţia are următoarele obiective:

 1. Promovarea și apărarea intereselor socio-profesionale ale membrilor săi în relațiile cu organele de stat, diverse instituții precum și cu alte organizații;
 2. Schimburi de informații și de experiență între membrii săi, precum și cu medicii din țară și din străinătate;
 3. Promovarea si valorificarea cunostintelor medicilor rezidenti in Psihiatrie din Romania;
 4. Colaborarea activă cu alte organizații de profil din țară și din străinătate, precum și cu persoane implicate în pregătirea profesional-științifică a rezidenților;
 5. Organizarea de cursuri de specializare si informare, de simpozioane si conferinte de specialitate;
 6. Organizarea Congresului medicilor rezidenti in Psihiatrie;
 7. Sustinerea „scolii” de Psihiatrie in formarea noilor medici de specialitate;
 8. Colaborarea activa cu alte organizatii de profil;
 9. Inițierea, sprijinirea și organizarea activităților profesional-științifice și culturale (Congres, conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice, întâlniri pe teme de specialitate etc.);
 10. Desfășurarea unei activități editoriale;
 11. Strangerea legaturilor intre medicii rezidenti si tinerii specialisti in Psihiatrie din tara si din strainatate;
 12. elaborarea de programe si materiale de informare si educare a pacientilor si a familiilor acestora privind sanatatea mintala;
 13. Asociația sustine interesele profesionale ale rezidentilor si tinerilor specialisti in Psihiatrie in raport cu Ministerul Sanatatii si alte institutii ale statului roman implicate in exercitarea profesiei de medic.
 14. Asociația sustine interesele profesionale ale rezidentilor in Psihiatrie in raport cu institutiile statului roman implicate in desfasurarea Rezidentiatului in Psihiatrie (Ministerul Sanatatii, universitati de medicina, Ministerul Educatiei etc.);
 15. Asociația stabilește relatii de colaborare cu Asociatia Romana de Psihiatrie si Psihoterapie (ARPP) si Asociatia Romana de Psihiatrie a Copilului si Adolescentului si Profesii Asociate (ARPCAPA), precum si cu alte organizatii profesionale din tara si din strainatate care au ca domeniu de activitate Psihiatria;
 16. Colaborarea si organizarea de schimburi de experienta cu medicii de alte specialitati precum si cu alte asociatii profesionale medicale;
 17. Colaborarea cu alte organizatii ale tinerilor medici, din tara si din strainatate
 18. Organizarea oricăror alte acțiuni compatibile cu obiectivele Asociației, inclusiv organizarea unor forme de proteste specifice în cazul încălcării drepturilor și intereselor membrilor săi.

Art. 7.  Asociația are următoarele obiective principale:

 • Sprijinirea medicilor rezidenti in psihiatrie din Romania.
 • Cooperarea cu alte organizatii, fundatii, institutii, pentru asigurarea si realizarea scopurilor asociatiei
 • Strangerea de fonduri si obtinerea de sponsorizari, pentru sustinerea materiala a scopurilor asociatiei
 • Cultivarea legaturilor cu alte organizatii similare
 • Intarirea scolii de psihiatrie in Romania
 • Promovarea medicilor valorosi si evidentierea meritelor si implinirilor rezidentilor de psihiatrie din Romania in tara si in strainatate.
 • Intarirea si sprijinirea unor initiative legislative care sa sustina rezidentii de psihiatrie in Romania in ce priveste activitatea si formarea profesionala a acestora.
 • Realizarea, editarea si difuzarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri
 • Intretinerea si dezvoltarea paginii WEB a Asociatiei
 • Aparitii televizate
 • Organizare de evenimente
 • Sustinerea de cursuri si activitati de formare profesionala.

Asociația nu are obiective economice proprii, dar poate efectua și înlesni orice activități cu scop patrimonial, având drept finalitate finanțarea Asociației, promovarea și protejarea intereselor acesteia, precum și ale profesiei de medic psihiatru, în general. Totodată, Asociaţia poate infiinta societati în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societati, daca nu se reinvestesc in aceleaşi societăţi, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociaţiei.

Art. 8. Asociaţia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu și sunt in legătura cu scopul și obiectivele principale ale Asociației.

 

Capitolul IV – Membrii Asociaţiei. Dobândirea si pierderea calitatii de membru al Asociaţiei

Art. 9. La înființare, Asociaţia este formată din membrii fondatori. Structura Asociației permite cooptarea următoarelor categorii de membri:

 • Membri asociați (sau activi) – care participă la patrimoniul Asociației;
 • Membri de onoare – care nu participă la patrimoniul Asociației;
 • Membri simpatizanţi.
 1. Membri activi pot fi orice persoane fizice, fără deosebire de sex, religie, rasa, cult, apartenență politică sau alte asemenea criterii, care adera la Statutul Asociației și care au o atitudine demnă și un comportament în acord cu legile țării. Poate fi membru asociat orice persoana juridica care a dobandit personalitate juridica în condițiile legii. În prezent, membrii activi sunt medicii rezidenți în psihiatrie din România, înscriși în AMRPR. Aceștia îndeplinesc condiţiile stabilite prin actele Asociaţiei pentru a deține această calitate și sunt acceptați de către Consiliul Director, urmând a avea un rol activ în realizarea scopului și obiectivului Asociației.
 2. Membrii de onoare pot fi numiţi de către Adunarea Generala a Asociaţiei la propunerea Consiliului Director, pentru aporturi deosebite din cadrul unor personalităţii marcante. Aceştia pot participa în calitate de invitați la toate activitățile Asociației. Membrii de onoare au posibilitatea de a participa la şedinţele Consiliului Director si la Adunările Generale ale Asociaţiei, dar nu au drept de vot.
 3. Membrii simpatizanți sunt persoane având dreptul de a perticipa la toate acțiunile AMRPR, precum și dreptul de a fi informați prompt asupra activității Asociației. Totodată, membrii simpatizanți au dreptul de a iniția, propune și participa la organizarea unor acțiuni în contextul principiilor enunțate în prezentul statut, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director. Aceștia pot avea drept de vot consultativ în cadrul Adunării Generale.

 

Art. 10. Dobândirea calitatii de membru al Asociaţiei

Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană acceptată de Adunarea Generală, care se angajează sa respecte prevederile legii si ale statutului Asociaţiei, precum și sa sprijine activitatea acesteia.

Membru activ este orice membru al Consiliului Director. Dobândirea calității de membru activ poate avea loc la cerere, supusă aprobării Consiliului Director. Cu toate acestea, prin achitarea cu regularitate a cotizației anulare, membrul cotizator va deveni automat membru activ cu drept de vot în cadrul Adunării Generale.

Calitatea de membru simpatizant poate fi acordată, pe baza unei cereri scrise, oricărei persoane insteresate în susținera și promovarea activității, principiilor și obiectivelor Asociației, solicitarea sa urmând a fi aprobată de către Consiliul Director.

Calitatea de membru de onoare se acordă, cu aprobarea Consiliului Director, oricărei persoane fizice care a adus beneficii însemnate Asociației.

 

Art. 11. Pierderea calitatii de membru al Asociaţiei

Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde in următoarele situaţii:

 1. Prin deces;
 2. Prin condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției în cadrul Asociației, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. La cererea de retragere din Asociaţie adreastă in scris Consiliului Director, care se va pronunţa prin decizie, in prima şedinţă a Adunării Generale următoare;
 4. Prin dizolvare si/sau lichidare a Asociației;
 5. Prin excludere, dispusa de Consiliul Director cu votul a 50%+1 din numărul maxim de voturi, în cazul încălcării dispoziţiilor statutului Asociaţiei, ale legii, dacă membrul actioneaza împotriva intereselor legitmie ale Asociaţiei, ori dacă membrul nu achită cotizaţia timp de 3 ani;
 6. Prin înlocuire, dispusă prin procesul-verbal al Adunării Generale. Înlocuirea va opera și prin simpla numire a unei noi persoane pe aceeași poziție, dacă în procesul-verbal al Adunării Generale nu se va menționa contrariul;
 7. prin pierderea calitatii în virtutea căreia a fost primit și înscris in Asociaţie;
 8. de drept, prin neplata cotizației pe anul în curs până la data limită stabilită (care variază anual în funcție de termenul limită de înscriere cu taxă redusă la Adunarea Generală a Asociației).

 

Capitolul V- Drepturile si obligaţiile membrilor Asociaţiei

Art. 12. Drepturile membrilor

Membrii activi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să participe la toate activitățile Asociației;
 • să fie informați prompt în legătură cu activitatea pe care o desfășoară organele de conducere;
 • să inițieze, să propună și să organizeze acțiuni în contextul principiilor enunțate în prezentul statut, cu informarea prealabilă a Consiliului Director;
 • să solicite și să primească sprijinul Asociației, în limitele prezentului Statut;
 • să participe la Adunarea Generală, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor legate de activitatea Asociației;
 • să participe pe propria cheltuială la Congresul „European Federation of Psychiatric Trainees” („EFPT”) în limita locurilor disponibile, dacă și-au manifestat dorința în acest sens în prealabil, în scris, iar aceasta va fi analizată și aprobată de către Consiliul Director. Departajarea va fi decisă prin raportare la următoarele elemente: C.V., scrisoare de intenție, recomandare din partea unui coordonator de rezidențiat/medic primar supervizor.

 

Membrii simpatizanți ai Asociației au următoarele drepturi:

 • să participe la toate acțiunile AMRPR;
 • să fie informați prompt asupra activității Asociației, în aspecte care privesc interesele lor legitime dovedite;
 • să inițieze, să propună și să participe la organizarea unor acțiuni în contextul principiilor enunțate în prezentul Statut, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director;
 • să participe, pe baza unei invitații a Consiliului Director și/sau a Președintelui Asociației, la adunările generale ale membrilor Asociației, putând avea doar drept de vot consultativ.

Membrii de onoare ai Asociației pot participa în calitate de invitați la activitățile Asociației, în limitele și condițiile prevăzute în prezentul Statut.

 

Art. 13. Obligaţiile membrilor Asociaţiei:

 • sa respecte prevederile Statutului Asociaţiei, ale regulamentelor și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;
 • să preia îndatoririle și să participe concret la activitatea Asociației, în vederea atingerii scopului pentru care aceasta a fost constituită;
 • să contribuie la sporirea potențialului social, economic, profesional al Asociației, să facă propuneri și să îmbunătățească activitatea AMRPR;
 • să sesizeze prompt orice eventuală neregulă în cadrul activității Asociației către Consiliul Director, furnizând dovezile aferente;
 • să aibă o conduită morală, civiă și profesională corespunzătoare;
 • sa furnizeze Asociaţiei informaţiile privind activitatea economico-sociala pe care o desfasoara in scopul fundamentării si promovarii imaginii și reputației Asociației;
 • sa plătească integral si la timp cotizaţia anuală fata de Asociaţie, asumându-și faptul că aceasta nu va fi restituită la retragerea/excluderea/părăsirea în orice mod a Asociației. Cotizaţia si modul de achitare vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Membrilor Asociației, la propunerea Consiliului Director.

 

Capitolul VI – Patrimoniul si veniturile Asociaţiei

Art. 14. Patrimoniul Asociației este compus din:

 • taxa de înscriere;
 • cotizațiile anuale ale membrilor Asociației, care sunt stabilite la cuantumul de 100 (unasuta) de lei/an, cuantumul cotizației putând fi modificat prin hotărârea Adunării Generale;
 • donații;
 • sponsorizări, publicitate, reclame, abonamente, vânzări de publicații;
 • colecte publice;
 • câștiguri provenite din diverse activități (activități editoriale, spectacole, expoziții etc.);
 • subvenții, precum și orice alte surse admise de prevederile OG nr. 26/2000.

Art. 15. În afara surselor de finanțare menționate anterior, Asociația poate organiza orice fel de activități cu scop patrimonial admis de lege, ale căror beneficii vor intra integral în patrimoniul Asociației. Contribuţiile si donaţiile pot fi valorice, bunuri etc. si vor fi înscrise intru-un registru special. Organizarea acestor activiăți se face prin hotărârea Consiliului Director, iar mijloacele materiale ale AMRPR pot fi folosite doar în scopurile prevăzute în prezentul Statut, orice cheltuială urmând a fi discutată și aprobată în prealabil de Consiliul Director.

Art. 16. Patrimoniul inițial al Asociației este de 100.000 lei, astfel cum a fost menționat în Statutul inițial al Asociației autentificat sub nr. 1890/01.07.1996 de către notarul public Bârsan Moigrădean Laura din mun. Cluj-Napoca, județ Cluj. Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat in alte scopuri decât cele prevăzute de lege și în prezentul Statut.

Art. 17. Asociaţia, prin toata activitatea sa, trebuie să asigure conservarea si menţinerea patrimoniului sau mărirea acestuia, cu respectarea obiectivelor sale si ale dispoziţiilor legale in vigoare.

Art. 18. Contractele, acordurile, transferurile de numerar si de valori, precum și operaţiunile financiare privind fondurile Asociaţiei sunt îndeplinite in baza hotărârii Consiliului Director.

 

Capitolul VII – Organele de conducere si control ale Asociației

Art. 19. Asociația își exercită drepturile și obligațiile prin intermediul organelor de conducere, administrare și control. Aceste organe sunt:

 1. Adunarea Generală a membrilor Asociației (denumită generic „Adunarea Generală”);
 2. Consiliul Director;
 3. Cenzorul, sau, după caz, Comisia de Cenzori.

Art. 20 – Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației, alcătuit din totalitatea membrilor acesteia cu drept de vot. La Adunarea Generală poate participa orice membru al Asociației cu drept de vot, în condițiile prevăzute în prezentul Statut.

Art. 21 – Adunarea Generala are competenta in ceea ce priveşte:

 1. Stabilirea locului de desfășurare al următoarei Adunări Generale, pe baza cererii depuse la secretariatul general;
 2. Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situaţiei financiare anuale;
 4. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
 5. Înlocuirea președintelui Asociației;
 6. Aprobarea bilanțului de venituri și cheltuieli al AMRPR;
 7. Aprobarea activității fiecărui membru al Consiliului Director, pe baza raportului Comisiei de Cenzori;
 8. Stabilirea obiectivelor specifice ale AMRPR pentru anul următor;
 9. Aplicarea sancțiunilor în privința membrilor AMRPR;
 10. Decide asupra oricărei contestații depuse în cadrul AMRPR;
 11. Decide asupra dizolvării AMRPR, cu minimum ¾ din numărul maxim de voturi;
 12. Alegerea membrilor de onoare ai Asociaţiei;
 13. Alegerea Preşedintelui Asociaţiei si a vicepreşedinţilor, după caz;
 14. Aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Asociaţiei;
 15. Modificarea statutului asociaţiei;
 16. Dezvoltarea si lichidarea Asociaţiei, precum si stabilirea destinaţiei bunurilor ramase după lichidare;
 17. Orice alte probleme care apar si nu sunt in competenta Consiliului Director sau a Preşedintelui asociaţiei.

Art. 21 – Adunarea Generală este de două feluri:

 1. Ordinară – se întrunește anual;
 2. Extraordinară – este convocată de Consiliul Director, sau la inițiativa a cel puțin 1/3 dintre membrii activi.

Art. 22 – Adunarea Generală, indiferent de felul acesteia, este legal constituită în prezența a 33%+1 dintre membrii activi cu drept de vot și ia decizii valide prin votul majorității celor prezenți. În cazul în care nu se întrunește cvorumul menționat anterior, va fi convocată o nouă Adunare Generală care se va considera legal constituita indiferent de numărul membrilor prezenți, hotărârile Adunării Generale urmând a fi luate cu majoritatea celor prezenți. Drept de vot în Adunarea Generala au numai membrii activi cu cotizaţia plătită la zi. In cadrul Adunarilor generale, un membru poate reprezenta prin delegatie maxim zece alti membrii, votand potrivit mandatului asupra punctelor de pe ordinea de zi.

Art. 23 – Convocarea Adunării Generale se face de către Preşedintele în exerciţiu al Asociaţiei, sau de catre Consiliului Director la solicitarea a cel puțin 33%+1 dintre membri acestuia, ori de cate ori considera necesar în raport de interesele legitime ale Asociației.

Convocarea se va face cu cel puţin 15 zile înainte de data la care va avea loc, prin orice mijloc de comunicare (posta, fax, e-mail etc.), cu confirmare de primire si va cuprinde: ordinea de zi, locul, data și ora şedinţei. De asemenea, va cuprinde și data, locul si ora pentru a doua convocare, în cazul in care Adunarea Generala nu se poate tine la prima convocare.

Adunarea Generala se poate tine si in alte modalitati (video-conferinţa etc.), urmând ca hotărârile ce se iau sa fie confirmate, ulterior, in scris, de către toti participanţii. Fiecare participant va putea desemna o persoană care să le reprezinte interesele și dreptul de vot în cadrul Adunării Generale, printr-o împuternicire expres acordată în acest sens.

Art. 24 Daca intr-o anumita problema supusa hotărârii Adunării Generale, un membru al Asociaţiei este interesat direct, acesta nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Membrul Asociaţiei care încalcă dispoziţiile alineatului precedent este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei, daca, fara votul sau, nu s-ar fi obţinut majoritatea ceruta.

Art. 25 Prin delegare/împuternicire sub semnătură privată, oferită în condițiile prevăzute de prezentul statut, membrii activi pot desemna un alt membru activ să prezideze ședințele Adunării Generale și să consemneze hotărârile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, în procesele-verbale aferente, care vor fi obligatorii chiar si pentru membrii Asociaţiei care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotrivă, ori, din orice motiv, nu și-au exprimat poziția referitor la aceste aspecte.

Art. 26 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau prezentului statut, pot fi atacate in justiţie de către oricare dintre membrii cu drept de vot, care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se insereze acesta in procesul – verbal de şedinţa, in termen de 15 zile de la data când au luat la cunoştinţa despre hotărâre, sau de la data când a avut loc Adunarea Generala, după caz.

Art. 27 Adunarile Generale pot fi ținute și prin intermediul comunicării electronice (teleconferinta sau videoconferinta), cu condiția ca problemele care vor fi votate la o astfel de reuniune sa fie anuntate membrilor Asociatiei în scris, cu cel puțin 2 zile anterior ședinței Adunarii Generale. Lucrarile Adunarilor Generale vor putea fi inregistrate astfel incat sa existe dovada votului Asociatiei cu privire la fiecare dintre punctele aflate pe ordinea de zi.

Art. 28 Consiliul director

Consiliul Director asigură organizarea și administrarea Asociației, inclusiv punerea in executare a hotărârilor Adunării Generale adoptate în condițiile legii, si este format din 6 (șase) membri. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 1 (unu) an. Consiliul Director poate fi alcătuit si din persoane din afara Asociaţiei, dacă se va hotărî astfel prin Adunarea Generală ținută în condițiile OG nr. 26/2000 și ale prezentului statut. În viitor, membrii Consiliului Director sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală, cu o majoritate minimă de 33%+1.

Delegația Asociației în vederea participării la Congresul E.F.P.T. este compusă din Președintele Asociației și Președintele Elect, costurile ocazionate cu transportul, cazarea și diurna urmând a fi suportate din fondurile Asociației. Oricare dintre cei menționați anterior vor putea numi o altă persoană dintre membrii activi pentru a participa la respectivul congres, în caz de imposibilitate obiectivă de participare.

Art. 29 Competenta Consiliului Director este următoarea:

 • Îndeplinește obiectivele Asociației;
 • Aplică și pune în executare hotărârile Adunării Generale, adoptate în condițiile legii;
 • Informează în timp util membrii Asociației asupra problemelor de interes comun care privesc Asociația;
 • Asigură organizarea viitoarei ședințe a Adunării Generale;
 • Convocă Adunarea Generală Extraordinară, la cererea a cel puțin 1/3 din membrii activi cu drept de vot. În acest din urmă caz, Consiliul Director are obligația de a organiza și ține Adunarea Generală Extraordinară în termen de cel mult 1 (una) lună de la data convocării în mod legal a Adunării Generale Extraordinare;
 • Analizează și aprobă/respinge solicitarea primirii unor noi membri în Asociație;
 • Aplică sancțiuni, în condițiile prevăzute în prezentul statut;
 • Trasează direcţiile de activitate si urmăreşte modul in care s-au realizat acestea;
 • Prezintă Adunării generale raportul de activitate pentru perioada anterioara;
 • Asigura bugetul de venituri si cheltuieli, inlocuirea bilanţului contabil, a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli si a proiectului programelor asociaţilor;
 • Aproba, dupa caz, încheierea de acte juridice in numele si in seama Asociaţiei;
 • Aproba organigrama si politica de personal ale Asociaţiei;
 • Întreprinde alte masuri necesare bunei desfăşurării a activitatii Asociaţiei;
 • Decide asupra oricăror altor probleme care nu sunt de competenta Adunării Generale;
 • Formulează și propune politici pentru aprobarea Adunării Generale în vederea promovării obiectivelor Asociației;
 • Stabileste prioritățile viitoare și adopta planuri și poziții proactive;
 • Inființează grupuri de lucru nepermanente, comitete, grupuri de lucru etc;
 • Propune numirea auditorului (auditorilor);
 • Propune modificarea statutului pentru aprobarea de către Adunarea Generala;
 • Gestioneaza activele Asociatiei;
 • Indeplineste orice alte sarcini, aşa cum sunt prevăzute de OG nr. 26/2000.

Art. 30 Consiliul Director se va convoca de 2 ori pe an sau ori de cate ori considera necesar de 1/3 din membrii activi ai acestuia. Convocarea se va face prin orice mijloc de comunicare (posta, fax, e-mail, etc.), cu confirmare de primire, cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei.

În cazul în care un membru al Consiliului Director nu poate participa la o ședință, acest membru poate, de asemenea, să numească și să fie reprezentat de un alt membru al Consiliului Director. Un membru activ al Consiliului Director va putea reprezenta maximum alti 10 membri ai Asociației. Membrii Consiliului Director vor întocmi un raport scris al activității lor, atât la jumătatea mandatului, cât și la finalul acestuia, care va fi comunicat celorlalți membri ai Consiliului Director de către Președintele Asociației.

Art. 31 Şedinţele Consiliului Director sunt statutare daca sunt prezenţi 50% +1 din numărul total de membri. Hotărârile se iau cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenţi, drept de vot având numai membrii activi cu cotizaţia plătită la zi. Dezbaterile si hotărârile Consiliului Director vor fi consemnate in registrul de procese-verbale.

Art. 32 Deciziile Consiliului Director contrare legii și/sau ale prezentului statut pot fi atacate in justiţie de către oricare din membrii Consiliului Director care nu au luat parte la şedinţă, sau care au votat împotriva si au cerut sa se menţioneze acesta in procesul-verbal de şedinţa, in tennen de 15 zile de la data când a luat cunoştinţa despre decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Art. 33 Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de reprezentanţi ai membrilor Asociaţiei, pentru a exercita unele din atribuţiile acestuia (ex.: încheie acte juridice pe numele si pe seama Asociaţiei etc.).

Art. 34 Consiliul Director are următoarea componență:

 1. Președinte – PAVEL CLAUDIU;
 2. Președinte elect – SAFTENCU MIHAI;
 3. Fost Președinte – ȚÎNȚĂREANU ADRIAN;
 4. Vicepreședinte Psihiatrie Copii și Adolescenți – VOINEA CRISTINA;
 5. Trezorier – BONDRESCU MARIANA;
 6. Secretar General – CHESINI REBECA-SARA;
 7. Specialist it și Media – POP RALUCA-MIHAELA;

Art. 35 Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcţionare, iar calitatea de membru al Consiliului Director se poate pierde, înainte de expirarea mandatului, în următoarele condiții:

 • Prin demisie scrisă, adresată Consiliului Director, care va decide prin decizie în condițiile prezentului statut;
 • Prin excluderea din Asociație, în condițiile art. 11 din prezentul statut;
 • Prin deces.

În aceste din urmă cazuri, Consiliul Director poate numi provizoriu, până la următoarea Adunare Generală, un alt membru care să suplinească poziția deținută anterior de către membrul exclus/care și-a prezentat demisia, dintre membrii existenți.

Președintele, Președintele Elect, Vicepreședintele Psihiatrie Copii și Adolescenți, Secretarul General și Trezorierul se supun hotărârilor Consiliului Director, iar Președintele împreună cu Secretarul General reprezintă Asociația în toate problemele acesteia în raporturile cu terții. De asemenea, Președintele poate alege un consilier juridic/avocat pentru reprezentarea în justiție a intereselor Asociației, semnătura Președintelui angajând în mod valabil Asociația și fiind opozabilă tuturor membrilor acesteia.

 

Art. 36 Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

 • Angajează asociaţia in raporturile cu persoanele juridice sau fizice romane sau din străinătate, instituţii sau organe de stat, etc;
 • Asigura conducerea executiva a Asociaţiei;
 • Semnează in numele Asociaţiei orice contract si urmăreşte ca obligaţiile astfel asumate sa fie îndeplinite;
 • Autorizează plaţi pentru Asociaţie în numerar sau prin banca;
 • Decide după necesitaţile Asociației angajarea, retribuirea si/sau concedierea persoanelor care îndeplinesc diferite activitati administrative sau de specialitate.

Presedintele poate delega o parte din atribuţiile sale unui alt reprezentant al unui membru al asociaţiei, stabilindu-i competenta și limita, iar orice dispoziție și/sau document oficial al Asociației va purta în mod obligatoriu semnătura sa, împreună cu cea a Secretarului General, precum și ștampila Asociației. Secretarul General are obligația de a sprijini Președintele în conducerea Asociației, păstrând patrimoniul Asociației și răspunzând de operativitatea corespondenței și a informării în timp util a membrilor Consiliului Director, inclusiv de întocmirea documentelor Asociației.

Art. 37 Preşedintele Asociaţiei este dl. PAVEL CLAUDIU. Durata mandatului Preşedintelui este de un an, cu începere de la data Procesului-Verbal al Adunării Generale din 20.02.2023.

În anumite situații specifice, Președintele poate delega pe oricare dintre membrii Consiliului Director să îndeplinească temporar o serie de atribuții, informând în prealabil Consiliul Director asupra necesității respectivei măsuri.

Art. 38. Președintele Elect este responsabil cu stabilirea relațiilor cu organele administrative centrale, fiind spirjinit de către Președinte, Secretarul General, sau orice alți membri ai Asociației care pot oferi un sprijin concret în acest sens. Președintele Elect înlocuiește Președintele în caz de lipsă a acestuia, în condițiile în care Președintele nu a delegat atribuțiile respective unei alte persoane, în condițiile prezentului statut.

Art. 39. Vicepreședintele Psihiatrie Copii și Adolescenți înlocuiește Președintele Elect în caz de lipsă a acestuia, în condițiile în care Președintele nu a delegat atribuțiile respective unei alte persoane, în condițiile prezentului statut.

Art. 40. Trezorierul are responsabilitatea fondurilor Asociației, putând fi ajutat în activitatea sa de către un expert contabil, supus aprobării prealabile a Consiliului Director. Remunerarea expertului contabil va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director, din fondurile Asociației.

Art. 41. Secretarul General organizează Adunarea Generală, împreună cu Președintele și Consiliul Director, îndeplinind funcția de secretar organizatoric local al centrului universitar respectiv.

 

Capitolul VIII – Activitatea economico-financiara

Art. 42 Gestiunea Asociaţiei poate fi controlata de către membrii activi ai Asociaţiei, care au achitate cotizațiile la zi.

Cenzorul Asociației este dl. GEANTĂ VALENTIN-ALEXANDRU.

Atribuțiile cenzorului sunt:

 • Verificarea modului în care este administrat patrimoniul Asociației;
 • Întocmirea rapoartelor aferente activității sale și prezentarea acestora Adunării Generale;
 • Participarea la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • Orice alte atribuții care vor fi date în sarcina sa de către Adunarea Generală.

Art. 43 Situaţiile financiare vor fi întocmite conform legislaţiei romane in vigoare si vor fi prezentate anual Adunării Generale, de către cenzor.

Art. 44 Resursele materiale si băneşti obţinute de asociaţie vor fi utilizate după deducerea cheltuielilor efectuate pentru realizarea scopurilor propuse. Operaţiunile financiare ale Asociaţiei se vor putea efectua numai cu semnătura Preşedintelui Asociaţiei sau a persoanei desemnate in acest sens.

 

Capitolul IX – Modificarea statutului Asociaţiei

Art. 45 Modificarea statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modificării – hotărâtă conform prevederilor prezentului statut – în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei in a cărei circumscripţie teritoriala isi are sediul Asociaţia, cu respectarea dispoziţiilor legale in materie.

 

Capitolul X – ÎNCETAREA ACTIVITATII ASOCIAŢIEI

Art. 46 Asociaţia se dizolvă:

 • de drept, în condițiile prevăzute în prezentul statut;
 • prin hotărâre judecătoreasca;
 • prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei care, prin excepție, va fi statutară în prezența a cel puțin 50%+1 din membrii activi, urmând ca hotărârea de dizolvare să fie validă dacă este luată de majoritatea unanimă a celor prezenți.

Art. 47 Asociaţia se dizolva de drept prin:

 1. împlinirea termenului pentru care a fost constituita;
 2. realizarea, sau după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. reducerea numărului de membri sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost completat timp de 3 luni.

Instanţa competenta sa constate dizolvarea asociaţiei este judecătoria in a cărei circumscripţie se afla sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 48 Asociaţia se dizolva prin hotărâre judecătoreasca, la cererea oricărei persoane interesate, in următoarele cazuri:

 1. când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când Asociaţia a devenit insolvabila.

Instanţa competenta sa hotărască dizolvarea este judecătoria in circumscripţia căreia asociaţia isi are sediul.

Art. 49 Asociaţia se poate dizolva si prin hotărârea Adunării Generale, conform prevederilor prezentului statut. In termen de 15 zile de la data Adunării Generale de dizolvare, procesul-verbal, in forma autentica, se depune la judecătoria in a cărei circumscripţie teritoriala isi are asociaţia sediul.

Art. 50 În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile ramase in urma lichidării nu pot fi transmise către persoane fizice. În acest sens, patrimoniul Asociației va reveni unei organizații similare.

 

Capitolul XI – Lichidarea Asociaţiei

Art. 51 In cazul in care Asociaţia se dizolvă pentru motivele arătate în prezentul statut, lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească.

In cazul in care Asociaţia se dizolva prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generala, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

In toate cazurile, mandatul Consiliului Director inceteaza odată cu numirea lichidatorilor.

Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanţii permanenţi-persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare — trebuie sa fie practicieni in insolventa autorizaţi, in condiţiile legii.

Art. 52. Procedura de lichidare a asociaţiei este cea prevăzută de OG nr. 26/2000.

 

Capitolul XII – Dispoziţii finale

Art. 53 Asociaţia se poate afilia la organizaţii romane sau străine, naţionale sau internaţionale, cu condiţia respectării scopurilor si obiectivelor sale, in baza hotărârii Consiliului Director, respectând legislaţia in materie. În cadrul Asociației sunt înființate și funcționează departamente specifice, necesare pentru buna derulare a activiății sale. În acest sens, în cadrul Asociației există Departamentul Local, Departamentul Social și Departamentul de Exchange. Personalul departamentelor Asociației va fi numit prin decizia Președintelui AMRPR.

Art. 54 Pentru realizarea scopului si activitatilor Asociaţiei sau, după caz, pentru efectuarea controlului financiar anual, Asociaţia poate angaja personal specializat, cu contract de munca.

Art. 55 Pentru realizarea scopului si dezvoltarea relaţiilor cu instituţii având profit asemănător sau un obiect de activitate complementar, din tara sau din străinătate, Asociaţia poate incheia prin reprezentanţii săi convenţii, protocoale, acorduri etc.

Art. 56 Litigiile/orice diferende cu privire la activitatea și/sau funcţionarea Asociaţiei, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila si/sau prin mediere, sunt de competenta instanţei in a căirei raza teritoriala isi are sediul Asociația.

Art. 57 Asociaţia dispune de stampila cu însemne proprii, cont bancar propriu și legitimații ale membrilor săi activi.

Art. 58 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale in materie.

Art. 59 Reprezentanţii membrilor Asociaţiei vor face dovada acestei calitati prin împuternicire speciala/decizie a Consiliului Director, semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Art. 60 Prezentul statut a fost actualizat azi, 20.02.2023, în 5 (cinci) exemplare originale, și semnat de toti membri asociaţi, reprezentați prin președintele Asociației – dl. PAVEL CLAUDIU, astfel cum a fost decis și aprobat prin Procesul-Verbal al Adunării Generale din data de 20.02.2023.

 

 

ASOCIAȚIA MEDICILOR REZIDENȚI ÎN PSIHIATRIE DIN ROMÂNIA

Prin Președinte – PAVEL CLAUDIU

 

 

ÎNCHEIERE DE ATESTARE

 1. 02/21.02.2023

 

S-a prezentat în fața noastră astzăzi, data atestării prezentului înscris:

 

PAVEL CLAUDIU, cetățean român, născut în Slobozia, jud. Ialomița, domiciliat în Slobozia, Str. Domnița Bălașa nr. 9, bl. U4, sc. A, ap. 42, identificat cu C.I. Seria SZ Nr. 542478, eliberată de către SPCLEP Slobozia la data de 07.08.2019, având CNP 1940713211253,

 

Care, după citirea documentului, a înțeles conținutul acestuia și a semnat toate exemplarele originale.

 

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, atest identitatea părților, consimțământul acestora, data și conținutul prezentuluia document, respectiv  „Statut actualizat la data de 20.02.2023” al Asociației Medicilor Rezidenți în Psihiatrie din România, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Iancu Văcărescu nr. 21, înregistrată în Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 27/19.03.2012, semnat de către numitul PAVEL CLAUDIU, cu datele de identificare menționate mai sus, în calitate de Președinte al Asociației, actul fiind înregistrat la poziția nr. 02 din registrul actelor juridice atestate de avocat.

 

Prezentul document este atestat de

Avocat titular,

VICTOR-MIHAIL CREȚU